Algemene voorwaarden van Ilona Visker Groeicoaching, gevestigd te Hoorn


1. Algemeen

1.1       Met het verschijnen van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en   bepalingen van Met Vlijt en Ilona Visker Groeicoaching vervallen

1.2.      Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Ilona Visker Groeicoaching schriftelijk is bevestigd.

1.3.      Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Hoorn, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Ilona Visker Groeicoaching aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4.      Afspraken met en toezeggingen van personeel van Ilona Visker Groeicoaching of door Ilona Visker Groeicoaching ingeschakelde derden binden Ilona Visker Groeicoaching niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5.      De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Ilona Visker Groeicoaching, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6.      Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ilona Visker Groeicoaching met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Ilona Visker Groeicoaching een opdracht tot adviseren over of uitvoering van werkzaamheden op het gebied van professional organizing en/of (groei)coaching wenst te verstrekken of verstrekt, van haar trainingen, workshop of online leer- of trainingsprogramma’s gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, trainingen of workshops door haar wenst te laten organiseren of laat organiseren, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Ilona Visker Groeicoaching voert.

1.8.      Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Ilona Visker Groeicoaching slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9.      Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Ilona Visker Groeicoaching schriftelijk of via E-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10.    Uitgaande E-mails van Ilona Visker Groeicoaching waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Ilona Visker Groeicoaching op geen enkele wijze.

2. Offertes

2.1.      Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Ilona Visker Groeicoaching is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via E-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2.      Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen    slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Ilona Visker Groeicoaching of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Ilona Visker Groeicoaching gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3.      Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4.      Alle door Ilona Visker Groeicoaching opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5.      Indien een opdracht uitblijft, behoudt Ilona Visker Groeicoaching zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6.      Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Ilona Visker Groeicoaching gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor Ilona Visker Groeicoaching kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. opdrachten

3.1.      Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Ilona Visker Groeicoaching is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Ilona Visker Groeicoaching kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2.      Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kan opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit een vereist minimum aantal deelnemers heeft om door te gaan en bij online producten waarbij aan opdrachtgever een toegangscode is verstrekt. Indien annulering volgens dit artikel niet mogelijk is, worden (aan) betalingen via Pay Pal, Ideal of anderszins niet geretourneerd.

 

3.3.      De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ilona Visker Groeicoaching ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Ilona Visker Groeicoaching zijn bevestigd.

3.4.      Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.5.      Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6.      Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Ilona Visker Groeicoaching eerst na schriftelijke acceptatie.

4. Levering/uitvoering van de opdracht

4.1.      Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval de deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2.      Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Ilona Visker Groeicoaching, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3.      Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Ilona Visker Groeicoaching enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Ilona Visker Groeicoaching bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Ilona Visker Groeicoaching schriftelijk is bevestigd.

4.4.      Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Ilona Visker Groeicoaching wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/ uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Ilona Visker Groeicoaching daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Ilona Visker Groeicoaching gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5.      Indien werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden de benodigde faciliteiten om niet ter beschikking te stellen.

4.6.      Alle uitvoeringstermijnen worden door Ilona Visker Groeicoaching steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Ilona Visker Groeicoaching eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Ilona Visker Groeicoaching verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Ilona Visker Groeicoaching.

5.         Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
5.1.      Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en
aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
5.2.      Ilona Visker Groeicoaching kan niet aan haar offertes worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatten.
5.3.      De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
5.4.      Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Ilona Visker Groeicoaching de opdrachtgever peromgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk ge-val een beschrijving van het betreffende adviesof coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Ilona Visker Groeicoaching.
5.5.      Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
5.6.      Door het tekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toege-
zonden beschrijving van het advies of coachingtraject en de leveringsvoorwaaden.

6.         Privacy
6.1.      Ilona Visker Groeicoaching verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

7.         Annulering van afspraken
7.1.      Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coachingstraject gemaakt afspraak 24
uur of langer van te voren annuleert, brengt Ilona Visker Groeicoaching geen kosten in rekening.
7.2.      Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coachingstraject gemaakte afspraak
binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Ilona Visker Groeicoaching gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.


 

8.         Duur en beëindiging van opdrachten
8.1.      Een overeenkomst voor advies en coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Ilona Visker Groeicoaching op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
8.2.      Ilona Visker Groeicoaching heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
8.3.      Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de ander partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
8.4.      Ilona Visker Groeicoaching is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betalingaanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

9.         Overmacht
9.1.      Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en
coaching Ilona Visker Groeicoaching onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid,sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren uit kan voeren.
9.2.      In geval van overmacht stelt Ilona Visker Groeicoaching alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Ilona Visker Groeicoaching niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kostenloos te annuleren.
9.3.      Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit
artikel is Ilona Visker Groeicoaching niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

10.       Aansprakelijkheid
10.1.    Ilona Visker Groeicoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Ilona Visker Groeicoaching. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
10.2.    Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdracht-
gever na ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schrifte-
lijk bij Ilona Visker Groeicoaching heeft gemeld
10.3.    Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Ilona Visker Groeicoaching of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Ilona Visker Groeicoaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
10.4.    Elke aansprakelijkheid van Ilona Visker Groeicoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.       Auteursrecht
11.1.    Op alle gebruikte documentatie van Ilona Visker Groeicoaching geldt het auteursrecht van I. Visker van Ilona Visker Groeicoaching te Hoorn. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

12.       Betaling
12.1.    Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
12.2.    Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op KNAB
rekeningnummer NL40 KNAB0256 2890 93 t.n.v. Ilona Visker Groeicoaching te Hoorn.
12.3.    Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
12.4.    Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ilona Visker Groeicoaching echter hogere kosten ter Incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

13.       Klachten
13.1.    Ilona Visker Groeicoaching is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO)die een klachtenregeling kent en over een onafhankelijke klachtencommissie beschikt. Geen van de leden van deze klachtencommissie heeft belangen in of bij Ilona Visker Groeicoaching.
13.2.    Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van Ilona Visker Groeicoaching kunnen zich richten tot de NBPO klachtencommissie.
13.3.    De klachtencommissie van de NBPO zal de klacht alleen in behandeling nemen indien de
klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Ilona Visker Groeicoaching. De klager dient daartoe binnen 4 weken na afloop van het advies schriftelijk op de hoogte te stellen van aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Ilona Visker Groeicoaching verwacht. Ilona Visker Groeicoaching stuurt de klager binnen 4 weken een schriftelijke reactie op genoemde klacht.
13.4.    Als de klacht van de opdrachtgever door de reactie van Ilona Visker Groeicoaching niet is weggenomen, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van de NBPO  conform de klachtenregeling van de NBPO, die verkrijgbaar is via het secretariaat van de NBPO.
13.5.    De NBPO klachtencommissie behandelt de klacht vertrouwelijk, onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de opdrachtgever recht
heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.
13.6.    De NBPO klachtencommissie doet uitspraak binnen vier weken na schriftelijke indiening van
de klacht.
13.7.    Het oordeel van de NBPO klachtencommissie is bindend voor de klager en Ilona Visker Groeicoaching.
13.8.    Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Ilona Visker Groeicoaching of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

 

Ilona Visker Groeicoaching 2018